Käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Lakiareena-palvelun (myöhemmin ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.

Palveluntarjoaja: Suomalainen Lakipalveluyhtiö Oy (y-tunnus 2849465-5, myöhemmin ”Palveluntarjoaja”)

Palvelun käyttäjä: Jokainen, joka käyttää palvelua (myöhemmin ”Käyttäjä”).

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös Palveluntarjoajan Palveluun mahdolliset tekemät muutokset ja lisäpalvelut. Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai ryhtyessään käyttämään niitä.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä ryhtyy käyttämään Palvelua.

Palvelun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

 1. PALVELU

Lakiareena on sähköinen markkinapaikka, jossa Lakimiehet ja Toimistot voivat markkinoida tarjoamiaan lakipalveluita ja tehdä alustavia tarjouksia ja/tai hinta-arvioita. Lisäksi Lakiareena toimii tietopankkina, johon Lakiareenaan rekisteröityneet premium-Lakimiehet voivat kirjoittaa artikkeleita sekä vastauksia lakiaiheisiin kysymyksiin. Lakimiehet saavat kirjoittamansa artikkelin yhteyteen mainospaikan, joka toimii linkkinä lakimiehen lakimiesprofiiliin Lakiareenassa.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Suomalainen Lakipalveluyhtiö Oy.

Palvelun käyttö ei muodosta Lakimiehen ja Asiakkaan välille sitovaa tarjousta tai sopimusta.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Asiakkaat löytävät Palvelusta Lakimiehen tai Toimiston omiin tarpeisiinsa.

Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu täyttää kaikki Käyttäjien vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Käyttäjien saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka että Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Palveluntarjoaja ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikojen ja/tai puutteellisuuksien taikka toimintojen saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia Käyttäjän laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Käyttäjä on velvollinen tekemään kaikki tarvittavat muutokset omalla kustannuksellaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja sekä muita Palvelun osia. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Yhteys Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle.

Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka sen saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Käyttäjille.

 1. KÄYTTÄJÄT

Palvelun Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka käyttää Palvelua.

Lakimiehellä tarkoitetaan Palvelussa ja näissä käyttöehdoissa henkilöä, joka rekisteröityy Palveluun markkinoidakseen Palvelussa tarjoamiaan lakipalveluita. Lakimiehellä tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteen alalta (OTK tai OTM).

Toimistolla tarkoitetaan Palvelussa ja näissä käyttöehdoissa elinkeinonharjoittajaa, joka rekisteröityy Palveluun markkinoidakseen Palvelussa tarjoamiaan lakipalveluita. Toimisto voi olla esimerkiksi laki-, lakiasiain-, tai asianajotoimisto.

Asiakkaalla tarkoitetaan Palvelussa ja näissä käyttöehdoissa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä (esim. elinkeinonharjoittaja tai kunta), joka etsii Palvelun kautta Lakimiestä tai Toimistoa. Asiakkaalla tarkoitetaan sekä tarjouspyynnön tehnyttä että Palvelua muuten käyttävää Asiakasta.

Arvostelijalla tarkoitetaan Palvelussa ja näissä käyttöehdoissa henkilöä, joka on kirjoittanut Palveluun lakimiessuosituksen.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm. Lakimiesprofiilin luominen, tarjouspyynnön tekeminen, lakikysymyksiin vastaaminen ja artikkeleiden kirjoittaminen.

Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Lakiareenalle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Lakiareenan asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Lakiareenan asiakasrekisteriin. Lakiareenalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoaja luo Käyttäjälle henkilökohtaiset tai toimistokohtaiset käyttäjätunnukset sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa sekä olemaan ilmaisematta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi ja kirjallisesti, mikäli tämän hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka joutuu kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Käyttäjällä on oikeus kirjallisesti pyytää Palveluntarjoaja vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoajalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Käyttäjän salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä etukäteen.

 1. KÄYTTÖOIKEUDET

Palvelun käyttäjillä on oikeus tarkastella Palvelun sisältöä, luoda uutta sisältöä, tehdä tarjouspyyntöjä ja tarjouksia, viestiä, suositella sekä muilla tavoin käyttää Palvelua siten kuin Palveluntarjoaja on tarkoittanut.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle.

 1. LAKIMIES- JA TOIMISTOHAKU

Palveluun rekisteröityneitä Lakimiehiä ja Toimistoja voi hakea Palvelusta lakimies- ja toimistohaun avulla. Palveluntarjoajalla on oikeus järjestää lakimiehet ja toimistot hakulistauksessa parhaaksi katsomallaan tavalla.

 1. LAKIARTIKKELIT JA -KYSYMYKSET

Premium-Lakimiehet voivat kirjoittaa Lakiareenassa lakiaiheisia artikkeleita ja vastata lakiaiheisiin kysymyksiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Lakimiehen kirjoittamaan artikkeliin toimituksellisia muutoksia ja esimerkiksi lisätä kuva artikkelin yhteyteen. Palveluntarjoaja julkaisee artikkelit ja artikkelin kirjoittanut Lakimies saa siitä ilmoituksen sähköpostitse. Lakimies voi muokata artikkelia siihen asti, kunnes se on julkaistu.

Palveluntarjoaja julkaisee lakiaiheiset kysymykset Lakimiehille ja voi muokata kysymyksiä ennen julkaisua. Usea Lakimies voi vastata samaan kysymykseen. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata myös kysymyksiin annettuja vastauksia, esimerkiksi kielioppi- tai muotoiluvirheiden osalta.

Lakimies voi koska tahansa pyytää poistamaan kirjoittamansa artikkelin tai vastauksen Lakiareenasta. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa tekstin pohjalta luotua muuta sisältöä (kuva, kaavio, video tms.) Lakiareenasta, sosiaalisesta mediasta tai muusta sijainnista, jossa sitä on käytetty.

 1. SISÄLTÖ

6.1. Yleistä sisällöstä

Sisällöllä voidaan tarkoittaa Palveluntarjoajan, Käyttäjien tai kolmannen tahon Palvelussa julkaisemaa materiaalia. Sisältö voi muodostua teksteistä, kuvista, videoista, linkeistä, tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kysymyksistä, vastauksista tai muusta vastaavasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti paikkansapitävää.

6.2. Käyttäjien tuottama sisältö

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjällä tulee olla edellä mainitut oikeudet myös muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun tai Palvelun kautta. Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, analysoida, tilastoida tai muuten hyödyntää Käyttäjien tuottamaa Sisältöä.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin.

Palvelussa esiintyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin aineiston tuottaneen Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai vahingollista tai haitallista Palvelulle, Käyttäjille tai kolmannelle taholle.

Käyttäjällä on oikeus poistaa tai pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan Palveluun tuottamansa Sisältö. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa Käyttäjän tekemää lakimiessuositusta, mikäli se on asianmukainen ja tehty Palvelun arvosteluohjeiden mukaisesti. Sisällön poistaminen palvelun verkkosivuilta ei poista Palveluntarjoajan oikeutta materiaaliin.

Sisällön poistaminen Palvelusta ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan Sisältöä sosiaalisesta mediasta tai muusta sijainnista, jossa Sisältöä on käytetty ennen kuin Käyttäjä pyysi Sisällön poistamista. Sisällön poistaminen ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä käyttäjän toimittaman sisällön pohjalta luoduista videoista, kuvista, kaavioista tai muista vastaavista.

6.3. Lakimies- ja toimistoprofiilit

Lakimies ja Toimisto voivat rekisteröitymisen jälkeen luoda itselleen profiilisivun, jolla he voivat markkinoida palveluitaan potentiaalisille Asiakkaille.

Lakimies ja Toimisto vastaavat kaikesta profiilisivulle laittamastaan sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiaton sisältö.

6.4. Tarjouspyynnöt ja Tarjoukset

Asiakas voi rekisteröitymisen jälkeen jättää Palveluun tarjouspyynnön. Tarjouspyynnössä Asiakas kirjoittaa Palveluun taustatiedot asiasta, jossa tarvitsee lakiapua. Asiakas vastaa siitä, että tarjouspyynnön tiedot ovat paikkansa pitävät. Tarjouspyynnössä ei saa olla kolmannen tahon tekijänoikeutta tai muita oikeuksia loukkaavia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta asiatonta tai kolmannen oikeutta loukkaavaa tarjouspyyntöä.

Tarjouspyynnön tekeminen tai tarjouksen hyväksyminen ei velvoita Asiakasta palkkaamaan Lakimiestä.

Lakimiehet voivat antaa Tarjouspyyntöihin Tarjouksia. Tarjouksessa Lakimies antaa arvionsa toimeksiannon työmäärästä ja kustannuksista. Tarjouksen tekeminen ei synnytä sopimussuhdetta Asiakkaan ja Lakimiehen välille. Tarjouksen tekeminen ei velvoita Lakimiestä tarjoamaan kyseistä palvelua tarjouksen mukaiseen hintaan, jos tarjouspyynnöstä puuttuu kustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tietoja.

Lakimiehen tulee itse hoitaa ne toimeksiannot, joista hän on tehnyt tarjouksen, jonka Asiakas on hyväksynyt, ellei toimeksiannon hoitamiseen ole ylivoimaista estettä.

6.5. Suositukset

Käyttäjät voivat julkaista Palvelussa omia suosituksiaan Lakimiehistä. Suositusten tulee perustua Arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Suositusta ei saa tehdä arvosteltava Lakimies tai Lakimiehen kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Lakimiehen tuttava, yhteistyökumppani tai kilpailija.

Suosituksissa tulee käyttää asiallista kieltä. Suosituksissa ei tule käsitellä Lakimiehen henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

Suosituksiin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita tai linkkejä.

Sisältönä ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Suosituksen tulee olla Arvostelijan itsensä laatima, eikä se täten saa loukata toisen tahon tekijänoikeutta.

Palveluntarjoaja tarkistaa suositusten asiallisuuden ennen niiden julkaisemista ja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta suositusten asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Arvostelijoiden antama palaute mistä tahansa syystä.

Suositukset eivät edusta Palveluntarjoajan kantaa. Palveluntarjoaja ei vastaa suosituksista suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tällä tarkoitetaan menetettyjä tuloja, heikentynyttä mainetta tai muuta aiheutunutta vahinkoa.

Arvostelijat vastaavat itse Palveluun kirjoittamistaan suosituksista sekä siitä, että suositukset ovat lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelija saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoajalle kuuluu oikeus käyttää Arvostelijoiden tuottamaa materiaalia luovuttaakseen sitä eteenpäin, analysoidakseen sitä tai muuten käyttääkseen sitä. Arvostelija myöntää täten Palveluntarjoajalle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tuottamaansa materiaaliin.

Suositukset kuuluvat arvostelun saaneelle Lakimiehelle eivätkä esimerkiksi Lakimiehen työnantajalle. Lakimiehen vaihtaessa Toimistoa Lakimies säilyttää saamansa suositukset ja ne voidaan huomioida uuden Toimiston yhteissuosituksissa.

6.6. Viestintä palvelun kautta

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lukea, tallentaa ja analysoida kaikki Palvelun kautta lähetetyt viestit Palvelun kehittämistä varten.

 1. HINNAT, MAKSUT JA MAKSUEHDOT

Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjiltä Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Hinnaston mukaisiin hintoihin ja maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla.

Palvelusta perittävät hinnat ja maksut laskutetaan yhden kuukauden jaksoissa. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Mikäli Käyttäjän maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää laskun erääntymispäivästä, Palveluntarjoajalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes Käyttäjä on suorittanut Palveluntarjoajalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisine perintäkuluineen.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä palvelun http://www.lakiareena.fi-sivustolla neljäkymmentäviisi (45) päivää etukäteen. Tämä ilmoitusaika ei koske uusien palveluiden tai tuotteiden tuomista Palveluun.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

 1. SALASSAPITO

Käyttäjät eivät saa edelleen lähettää tai muulla tavalla levittää palvelusta saatuja tarjouspyyntöjä, tarjouksia, vastauksia, täydentäviä tietoja tai muuta henkilökohtaista Sisältöä. Palveluntarjoaja ei luovuta Asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tarjouspyynnön tehneen Asiakkaan yhteystiedot luovutetaan ainoastaan sille Lakimiehelle, jonka tarjouksen Asiakas valitsee.

 1. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää Käyttäjän Palveluun syöttämät aineistot ja tiedot parhaaksi katsomansa aika. Aineistot ja tiedot voidaan säilyttää myös anonyymeinä.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itsestään tallennetut tiedot ja vaatia Käyttäjää itseään koskevat tiedot poistettaviksi Palvelusta. Pyyntö tulee toimittaa osoitteeseen info@lakiareena.fi.

 1. PALVELUN OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun Sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla ja Sisällöntuottajilla. Käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta millään tavalla valmistaa kappaleita Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

 1. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, joista Palveluntarjoaja ei vastaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Näihin käyttöehtoihin perustuva Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Palveluntarjoajan Käyttäjältä laskuttama keskimääräinen kuukausilaskutus kuudella (6) kerrottuna.

Lakimiehet eivät ole Palveluntarjoajan työntekijöitä. Palveluntarjoaja ei ole osallisena Käyttäjien (esim. Lakimiesten ja Asiakkaiden) välisissä sopimuksissa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjien aiheuttamista toimista tai toimimatta jättämisistä. Palveluntarjoaja ei takaa, että tiedot Lakimiesten ammattitaidosta, koulutuksesta tai referensseistä ovat paikkansapitäviä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Lakimiehistä jätetyistä suosituksista tai palautteista.

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelussa mukana oleva lakipalveluiden tarjoaja kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistä tahansa syystä tapahtuneesta Käyttäjän tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet–yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä Palveluntarjoajan palvelimen ja Käyttäjän välillä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle ja Sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja tai Käyttäjä eivät vastaa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

 1. MUUT EHDOT

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivuilla. Uudet käyttöehdot astuvat voimaan välittömästi kun ne on saatettu Käyttäjien saataville.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvotteluteitse ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja voi tiedottaa Käyttäjiä liittyen Lakiareena -palveluun, sen toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja tuotteista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin. Käyttäjille voidaan myös lähettää kyselyitä ja tutkimuksia.

 1. TIETOA EVÄSTEIDEN KÄTÖSTÄ SIVUSTOLLA

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Käyttäjän tulee hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. PALVELUN KÄYTÖN LOPETTAMINEN

Mikäli Lakimies tai Toimisto haluaa lopettaa Palvelun käytön, tulee heidän ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info@lakiareena.fi. Lakimiehen tai Toimiston irtisanomisaika on 14 päivää ilmoituksen tekemisestä.

Kun Lakimies irtisanoutuu Palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös Lakimiehelle annetut suositukset. Poistettuja suosituksia ei voida palauttaa, vaikka Lakimies myöhemmin uudelleen liittyisi Palveluun.

Kun Lakimies irtisanoutuu Lakiareena -palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös Lakimiehen kirjoittamat artikkelit sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, viestintää sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Lakimiehelle tai Toimistolle ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Lakimies tai Toimisto (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa ja/tai (ii) tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja/tai (iii) rikkoo Palvelun käyttöehtoja ja määräyksiä eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut rikkomustaan.

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Lakimiehelle tai Toimistolle välittömin vaikutuksin ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Lakimies tai Toimisto huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, jos Palveluntarjoaja toteaa, ettei Lakimies tai Toimisto pysty toteuttamaan lakipalveluiden tarjoamista tai muuta vastaavaa toimea riittävällä laadulla, vastuulla tai asiakaspalvelulla.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Käyttäjällä on oikeus saada ennakkona maksamansa maksut takaisin siltä osin, kuin ne kohdistuvat palvelun lopettamisen jälkeiseen aikaan.